Mikovíniho 9_11 - BDBA III

Prejsť na obsah


V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičný zámer

„Komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 9 - 11, Bratislava"Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Mikovíniho č. 9-11, Bratislava
Bytový dom je v správe:
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 06 Bratislava.
Za objednávateľa koná na základe mandátnej zmluvy:
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať projektantov na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh projektantov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- v prípade  nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky cenové ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie k investičnému zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Mikovíniho č. 9-11, Bratislava zameraného na komplexnú obnovu bytového domu s názvom „Komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 9-11,  Bratislava“.

2.1.Členenie projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia má v rámci zateplenia a obnovy riešiť najmä nasledovné okruhy obnovy bytového domu:
1. Zateplenie bytového domu
2. Odstránenie systémových porúch balkónov  a lóggií
3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení
4. Zateplenie stropov v nevykurovaných priestoroch pod bytmi  
5. Demontáž existujúceho bleskozvodu a následná spätná montáž zvodov na predĺžené kotvy.
6. Výmenu stúpacích a ležatých rozvodov studenej vody, napojenie SV z vodomernej šachty, TÚV vrátane spiatočky a jej vyregulovania, spoločných rozvodov plynu, vzduchotechniky a kanalizácie - napojenie kanalizácie domu do uličných šachiet
7. Výmena spoločných rozvodov elektriny
8. Rekonštrukcia vstupných priestorov a vymaľovanie schodiskových priestorov bytového domu

2.2. Rozsah projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia (v rozsahu stavebných prác), vrátane všetkých povinných príloh, detailov, spracovaný v podrobnosti realizačného projektu (t. j. špecifikácia materiálov, výkazy výmer, spracované detaily...).

Vypracovaná projektová dokumentácia musí taktiež obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov a noriem.
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj orientačný rozpočet a výkaz výmer v členení pre účely žiadosti o podporu z programu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) a pre účely výberu dodávateľa.

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava, alebo
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 06 Bratislava.

Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  

Cenová ponuka – vypracovanie projektovej dokumentácie
„Komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 9-11,  Bratislava"  
N E O T V Á R A Ť  !

Najneskorším termínom na odoslanie zásielky je 4. marec 2024 (pečiatka pošty)

Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky, alebo doklady doručené s prezenčnou pečiatkou pošty s dátumom neskorším ako 4. marec 2024 nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (postačuje kópia)
•  autorizačné  osvedčenie  SKSI  -  pozemné  stavby  (postačuje kópia)   
•  prehľad  referenčných  projektov  podobného  typu  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  s vyznačením  referencií  (podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu), ktoré boli financované cez ŠFRB
c) Cenová ponuka ďalej musí obsahovať:  
- Termín začatia a dĺžku vypracovania projektovej dokumentácie.
- Pri spracovaní projektovej dokumentácie je potrebné počítať so skutočnosťou, že pôvodná PD bytového domu je k dispozícii v obmedzenom rozsahu. Náklady na domeranie priestorov vás žiadame uviesť ako samostatnú položku!
- Konečnú cenu za vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie. Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny uvedené s DPH.   
- Návrh Zmluvy o dielo
- Celú cenovú ponuku v elektronickej podobe (na CD, DVD, alebo link na jej prevzatie a pod.)

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.  Objednávateľ neposkytne zálohu na vypracovanie projektovej dokumentácie.

5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Obálky s ponukami budú otvorené a vyhodnotené na zasadnutí komisie vlastníkov (ďalej KV).  KV po otvorení obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude  KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo.
Celkové poradie a víťaz výberového konania bude stanovený na základe hlasovania členov komisie.
O výsledku vyhodnocovania budú jednotliví uchádzači informovaní – elektronicky po ukončení výberového konania.  
5.2  Hlavné kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1.   Termín začatia a dĺžka (v týždňoch) vypracovania projektovej dokumentácie
2.   Cena diela
3.   Referencie z vypracovania PD  obnovy  bytových  domov  financovaných  úverom
    zo  ŠFRB podobného typu a objemu
         
6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber projektanta bez uzatvorenia výberového konania a vybratia projektanta a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre obhliadku domu:
Ing. Erik Danko, č.tel.: 0907 667 287; e-mail: erik.e.danko@gmail.com
5. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 08.02.2024  RNDr. Gejza Kernáts
konateľ

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah