revicom_vytahy - BDBA III

Prejsť na obsah
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela:
„Výmena, modernizácia výťahov v bytovom dome Sibírska č. 41-51, Bratislava“

Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska č. 41-51, Bratislava, zastúpení správcom bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy:
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe záujemcom a zároveň ju umiestni na internetovej strane správcu bytového domu.

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
- zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť všetky cenové ponuky
- odmietnuť časť cenovej ponuky  
- v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu vyzvať podľa zváženia záujemcu na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh záujemcov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  cenovej ponuky na realizáciu výmeny alebo modernizácie výťahov v bytovom dome Sibírska č.41-51, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej  dokumentácie požadovanej ŠFRB. V cenovej ponuke je potrebné uviesť dve alternatívy:
1) výmena výťahov – pritom je potrebné, aby bolo zabezpečené splnenie všetkých technických, bezpečnostných a protipožiarnych noriem a predpisov. Pri výmene výťahov je potrebné uvažovať o možnosti zmeny výťahových staníc a zmene ich počtu (aby výťah zastával aj na podlaží nadstavby).
2) modernizácia výťahov.
V závere cenovej ponuky žiadame uviesť odporúčanú alternatívu a zdôvodnenie, prečo by sa vlastníci bytov a NP mali k odporúčanej alternatíve prikloniť!
2.2.Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na realizáciu výmeny výťahov v bytovom dome Sibírska č. 41-51, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej  dokumentácie požadovanej ŠFRB musí byť spracovaná na základe obhliadky pôvodných výťahov v bytovom dome.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť po 06.07.2021 so zástupcom vlastníkov:
Mgr. Ivan Kúdelčík +421 908 601 855, e-mail kudelcik1@gmail.com
Cenová ponuka musí byť podrobne členená tak, aby bolo možné špecifikovať rozsah prác a vykonať špecifikáciu technických parametrov navrhovaného nového výťahu a súvisiacich komponentov. V cenovej ponuke môžu byť uvedené viaceré alternatívy materiálov a rozsahu prác.
 

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova  č. 35, 831 01 Bratislava.
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí
byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  
„Cenová ponuka – Výmena/modernizácia výťahov bytového domu Sibírska č. 41-51, Bratislava"  
„N E O T V Á R A Ť  !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky je 21.07.2021 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 21.07.2021 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
• platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
• prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál)
• prehľad  referenčných  stavieb  podobného charakteru  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
c) Prehlásenie o záručných podmienkach, možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela (originál podpísaný štatutárnym orgánom realizátora)
d) Návrh zmluvy o dielo
e) Ponuka na výkon záručného a pozáručného servisu, vrátane cenových podmienok ako aj rozsahu a intervalov poskytovaných servisných služieb
f) Cenová ponuka v elektronickej forme (CD alebo DVD)  

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky  bude  vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV), ktorá bola zvolená  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení
obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude  vyhodnocovať  ponuky  samostatne. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o odporúčanom poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním záujemcu, s cenovou ponukou, ktorá sa podľa rozhodnutia KV umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Sibírska č. 41-51, Bratislava budú jednotliví uchádzači informovaní po schôdzi alebo písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a NP BD Sibírska č. 41-51, Bratislava.   

5.2  Kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk
1. Referencie z realizovaných obdobných zákaziek             
2. Technické riešenie, použité typy materiálov a technológie (typ výťahu) – je požiadavka na väčší výťah do ktorého sa zmestí kočík, prípadne objemnejšie veci  
3. Cena diela
4. Záručné podmienky, termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela
5. Ponuka na výkon záručného a pozáručného servisu, vrátane cenových podmienok ako aj rozsahu a intervalov
   poskytovaných servisných služieb

     6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr.Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

V Bratislave, dňa 21.06.2021  

RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľSpracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah