revicom_rozvody - BDBA III

Prejsť na obsah
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela – výmena spoločných rozvodov ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV vrátane spiatočky a jej vyregulovania, kanalizácie, plynu a dažďových zvodov v bytovom dome Sibírska č. 41-51, Bratislava

Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska č. 41 - 51, Bratislava, zastúpení správcom bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe záujemcom a zároveň ju umiestni na internetovej strane správcu bytového domu.

Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať záujemcu na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh záujemcov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  cenovej ponuky na realizáciu výmeny spoločných ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV vrátane spiatočky a jej vyregulovania, kanalizácie, plynu a dažďových zvodov v bytovom dome Sibírska č. 41 - 51, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej  dokumentácie požadovanej ŠFRB a v rozsahu a zmysle stavebného zákona a kritérií ŠFRB.

2.1. Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na výmenu spoločných ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV vrátane spiatočky a jej vyregulovania, kanalizácie, plynu a dažďových zvodov v bytovom dome musí byť vypracovaná na základe obhliadky bytového domu!
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť po 06.07.2021 so zástupcom vlastníkov Mgr. Ivan Kúdelčík +421 908 601 855, e-mail kudelcik1@gmail.com!

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenovú ponuku musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava.
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
„Cenová ponuka – Výmena spoločných rozvodov v bytovom dome Sibírska č. 41-51, Bratislava"  
„N E O T V Á R A Ť  !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky – je   21.07. 2021 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 21.07. 2021 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
4.1. Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
4.2. Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
•  prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál)
•  prehľad  referenčných  stavieb  podobného charakteru  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
4.3. Cenovú ponuku vo forme  výkaz výmeru – položkovitého rozpočtu. V cenovej ponuke je záujemca povinný použiť výhradne certifikované systémy! Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH. V cenovej ponuke môžu byť uvedené určité alternatívne riešenia.
4.4. Prehlásenie o možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela a záručné podmienky – dĺžka záruky (originál podpísaný štatutárnym orgánom realizátora)
4.5. Návrh zmluvy o dielo
4.6. CD alebo DVD s celou cenovou ponukou v elektronickej forme.

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1. Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky  bude  vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV), ktorá bola zvolená  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení
obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude  vyhodnocovať  ponuky  samostatne. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o odporúčanom poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním záujemcu, s cenovou ponukou, ktorá sa podľa rozhodnutia KV umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Sibírska č. 41-51, Bratislava budú jednotliví záujemcovia informovaní po schôdzi alebo písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a NP BD Sibírska č. 41-51, Bratislava.   
5.2.  Kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1. Plnenie stanovených technických parametrov
2. Cena diela
3. Referencie z realizovaných obdobných zákazok             
4.Termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela a poskytnutá záruka na dielo

     6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Záujemca môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že záujemca chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša záujemca.
4. Kontaktná osoba pre informácie :
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk
Bratislave, dňa 21.06.2021  

RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah