pri sajbach 28_obnova - BDBA III

Prejsť na obsah

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela:
Výmena spoločných rozvodov a obnova schodísk bytového domu
Pri Šajbách č. 28, Bratislava


Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách č. 28, Bratislava, zastúpení správcom bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy:
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe záujemcom a zároveň ju umiestni na internetovej strane správcu bytového domu.

Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať záujemcu na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh záujemcov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  cenovej ponuky na výmenu spoločných rozvodov SV, TV a TV-c, spoločných rozvodov plynu, zvislých rozvodov kanalizácie, výmena spoločných rozvodov elektriny a prečistenie a dezinfekcia spoločných rozvodov vzduchotechniky a obnova schodísk bytového domu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou TATRA ROJEKT, Hrachová 4, 821 05 Bratislava - Ing. arch. M. Petrinec – „Obnova bytového domu Pri Šajbách 28, Bratislava“.
Financovanie investičného zámeru vlastníkov bytov a NP bytového domu Pri Šajbách 28, Bratislava je plánované prostredníctvom zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

2.1. Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na realizáciu obnovy bytového domu musí byť vypracovaná v súlade a podľa projektovej dokumentácie a na základe obhliadky bytového domu!
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so zástupcom vlastníkov pán Adam Galo +421 908 892 186, e-mail adam.galo@gmail.com!
Cenová ponuka musí byť v rozsahu a v členení podľa „Výkazu výmer“, ktorý je súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie a ktorý bude poskytnutý záujemcovi o vypracovanie cenovej ponuky v elektronickej podobe. Na požiadanie záujemcu mu bude poskytnutá projektová dokumentácia v elektronickej forme (bez orientačného rozpočtu).

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenovú ponuku musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska č.6, 831 04 Bratislava.
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy.
Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  
„Cenová ponuka – Obnova bytového domu Pri Šajbách č. 28, Bratislava"  
„N E O T V Á R A Ť  !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky – je   03.02. 2023 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 03.02. 2023 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
4.1. Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
4.2. Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
•  prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál)
•  prehľad  referenčných  stavieb  podobného charakteru  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
4.3. Cenovú ponuku vo forme  výkazu výmeru – položkovitého rozpočtu. V cenovej ponuke je záujemca povinný použiť výhradne certifikované systémy a materiály uvedené v projektovej dokumentácii! Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH. V cenovej ponuke môžu byť uvedené alternatívne riešenia – musia však byť uvedené samostatne.

4.4. Prehlásenie o možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela a záručné podmienky – dĺžka záruky (originál podpísaný štatutárnym orgánom realizátora)

4.5. Návrh zmluvy o dielo

4.6. CD alebo DVD s celou cenovou ponukou v elektronickej forme.

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1. Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky  bude  vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV), ktorá bola zvolená  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení
obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude  vyhodnocovať  ponuky  samostatne. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o odporúčanom poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním záujemcu, s cenovou ponukou, ktorá sa podľa rozhodnutia KV umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Pri Šajbách č. 28, Bratislava budú jednotliví záujemcovia informovaní po schôdzi alebo písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a NP BD Pri Šajbách č. 28, Bratislava.   
5.2.  Kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1. Plnenie stanovených technických parametrov
2. Cena diela
3. Referencie z realizovaných obdobných zákazok             
4.Termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela a poskytnutá záruka na dielo

     6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Záujemca môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že záujemca chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša záujemca.
4. Kontaktná osoba pre informácie : RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk
Bratislave, dňa 10.01.2023  
RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah