Pri Šajbách 14_zateplenie - BDBA III

Prejsť na obsah

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie

„Zateplenie a obnova bytového domu Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava" 

Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava, v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe spolu s „Výkazom výmer" uchádzačom o zaradenie do súťaže. V prípade záujmu zo strany uchádzača mu bude poskytnutá aj projektová dokumentácia v elektronickej podobe (bez orientačného rozpočtu!) – potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou.

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať uchádzača na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh uchádzačov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  cenovej ponuky na realizáciu Zateplenia a obnovy bytového domu podľa projektovej  dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DJS ARCHITECTURE, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava - Ing. J. Szabo „Zateplenie a obnova bytového domu Pri Šajbách č. 14/A,  Bratislava“
2.1. Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na realizáciu obnovy bytového domu musí byť vypracovaná v súlade a podľa projektovej dokumentácie a na základe obhliadky bytového domu!
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so zástupcom bytového domu Ing. P. Jankovič: +421 903 587 589; jankovic@swanmail.sk ,  alebo Ing. Š. Lužica: +421 903 285 222; stefan.luzica@centrum.sk  
Cenová ponuka musí byť v rozsahu a v členení podľa „Výkazu výmer“, ktorý je súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie. Na požiadanie uchádzača mu bude poskytnutá projektová dokumentácia v elektronickej forme (bez orientačného rozpočtu).
 

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:

Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava, alebo Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.

Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
„Cenová ponuka – Zateplenie a obnova bytového domu Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava"  
„N E O T V Á R A Ť  !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky  je   29. 07. 2024 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 29.07.2024 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
4.1. Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
4.2. Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
•  licencie na zatepľovacie práce (kópia)
• správu z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom pre uchádzača na realizáciu naceneného tepelnoizolačného systému (kópia)
•  prehlásenie štatutárneho orgánu že uchádzač nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál)
•  prehľad  referenčných  stavieb  podobného charakteru  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
4.3. Vyplnený výkaz výmer z projektovej dokumentácie.
V cenovej ponuke je uchádzač povinný použiť výhradne certifikované zatepľovacie systémy!
Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač navrhuje určité alternatívne riešenia, prípadne navrhuje práce naviac, tieto musia byť uvedené a nacenené osobitne!
4.4. Prehlásenie o možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela a záručné podmienky – dĺžka záruky (originál podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača)
4.5. Návrh zmluvy o dielo
4.6. Celá cenová ponuka v elektronickej forme (na CD alebo DVD)

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1. Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky  bude  vyhodnocovať  komisia vlastníkov (ďalej KV) zvolená  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude  KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude  vyhodnocovať  ponuky  samostatne. KV rozhodne, ktorí z uchádzačov budú prizvaní na osobnú prezentáciu a prípadné doplnenie svojej ponuky na svoje zasadnutie. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. a prípadne aj stavebný dozor poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo. V súlade s rozhodnutím KV zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. zabezpečí prizvanie vybratých uchádzačov na zasadnutie KV. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi, alebo písomným hlasovaním uchádzača s cenovou ponukou, ktorá sa umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Kominárska č.6, Bratislava budú jednotliví uchádzači informovaní po hlasovaní vlastníkov na schôdzi vlastníkov bytov a NP BD Kominárska 6, Bratislava, prípadne po písomnom hlasovaní.  
5.2.  Kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1. Plnenie kritérií (technických parametrov) stanovených projektovou dokumentáciou
2. Plnenie licenčných podmienok
3. Referencie z realizovaných obdobných zákazok
4. Cena diela
5. Hodnotenie kontrolou TASUS
6.Termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela a poskytnutá záruka na dielo

     6) Všeobecné podmienky

1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk
Bratislave, dňa 02.07.2024  

RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah