Pri Šajbách 14_dozor - BDBA III

Prejsť na obsah

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na výkon stavebného dozora pri realizácii investičného zámeru

„Zateplenie a obnova bytového domu Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava"Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava, v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 06 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť niektoré alebo všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať účastníkov výberového konania na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh uchádzačov na osobnú prezentáciu a prípadné doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  predloženie cenovej ponuky na výkon občasného stavebného dozora počas realizácie investičného zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Pri Šajbách č. 14/A, Bratislava.
Zateplenie a obnova bytového domu sa predpokladá v rozsahu:
- Zateplenie bytového domu, zateplenie a rekonštrukcia strechy
- Rekonštrukcia balkónov  
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení
- Zateplenie stropov v nevykurovaných priestoroch pod bytmi  
- Demontáž existujúceho bleskozvodu a následná spätná montáž zvodov na predĺžené kotvy.
- Rekonštrukcia vstupných priestorov a vymaľovanie schodiskových priestorov bytového domu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie od DJS ACHITECTURE – Ing. J. Szabo
- Výmena výťahu
- Montáž obnoviteľných zdrojov - fotovoltika

Financovanie realizácie investičného zámeru bude prostredníctvom zvýhodneného úveru zo ŠFRB.
Súčasťou výkonu stavebného dozora má byť okrem štandardných úkonov aj:
- spolupráca s komisiou vlastníkov a zástupcom spoločnosti REVICOM, s.r.o. Bratislava pri prípravných prácach na realizáciu investičného zámeru,
– preštudovanie projektovej dokumentácie a jej pripomienkovanie z hľadiska skúseností stavebného dozora už v prípravnej etape,
- účasť pri vyhodnocovaní cenových ponúk vo výberovom konaní na realizátora/realizátorov investičného zámeru,
- kontrola stavebných a technologických postupov a použitých materiálov podľa projektovej dokumentácie, technických noriem, certifikátov a pod.
- kontrola efektívnosti použitých procesov a postupov,
- účasť priamo na stavbe podľa potreby stavby, minimálne 2x týždenne
- spolupráca pri úkonoch súvisiacich s financovaním cez ŠFRB.

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky môže uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska č.6, 831 04 Bratislava, alebo REVICOM, s.r.o., Royova 35, 831 01 Bratislava
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy.
Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  
Cenová ponuka – stavebný dozor
„Obnova bytového domu Pri Šajbách č. 14/A,  Bratislava"  

Najneskorším termínom na doručenie zásielok je 29.07.2024
Cenové ponuky, alebo doklady doručené po 29.07.2024 nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy.

4) Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Cenová ponuka ďalej musí obsahovať:  
- cenu za výkon stavebného dozora s vymedzením rozsahu vykonávaných prác zahrnutých v uvedenej cene, pravidelnosť a intervaly účasti na stavbe a pod.. Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH.
c) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
•  osvedčenie  SKSI  -  pozemné  stavby  (kópia)
•  prehľad  referenčných  projektov  podobného  typu  a  rozsahu s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie    (podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu) a s vyznačením ktoré z referencií boli financované hlavne cez ŠFRB.
• návrh Mandátnej zmluvy.

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Cenové ponuky budú vyhodnotené členmi komisie vlastníkov (ďalej KV) zvolenej  na  schôdzi vlastníkov.  KV vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  KV rozhodne, ktorí z uchádzačov bude prizvaný na osobnú prezentáciu. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo a zabezpečí prizvanie vybratých uchádzačov na zasadnutie KV. Celkové poradie a víťaz výberového konania bude stanovený na základe hlasovania členov komisie a prijatím platného uznesenia KV.
O výsledku vyhodnocovania budú jednotliví uchádzači informovaní elektronicky.  

6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber stavebného dozora bez uzatvorenia výberového konania a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk a to písomne poštou alebo elektronicky.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 02.07.2024  RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľSpracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah