Pri Šajbách 14 - BDBA III

Prejsť na obsah

Doplňujúce dokumenty:na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie na

Rekonštrukcia a zateplenie strechy BD  Pri Šajbách

Miesto stavby:  Pri Šajbách 14, Bratislava
Zadávateľ:  Vlastníci bytov a nebytových priestorov Pri Šajbách 14 Bratislava
V zastúpení: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska  6, 831 06 Bratislava
mandatár: MAPO SK+, s.r.o , Jánošíkovská 68, 900 42 , Dunajská Lužná1. Podmienky výberového konania:
Zadávateľ si vyhradzuje právo
- meniť zadávacie podmienky pred vyhodnotením cenových ponúk
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
- v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu vyzvať uchádzačov na ich doplnenie
- vyzvať určitý počet uchádzačov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky
- odovzdaním cenovej ponuky účastník výberového konania prejavuje svoj súhlas s jeho podmienkami

2.  Vymedzenie predmetu zadania:
Predmetom zadania je vypracovanie cenovej ponuky na:
Rekonštrukciu a zateplenie strechy podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou Tatra projekt – Ing. arch. Milan Petrinec

3. Časový harmonogram priebehu súťaže
3.1 Vyhlásenie súťaže 11.6.2024
3.2 Doručenie súťažných ponúk 25.6.2024
3.3 Otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných ponúk 25.6.2024
3.4 Informovanie uchádzačov o výsledku 30.7.2024

3.6 Termín obhliadky na bytovom dome:
Obhliadku bytového domu je potrebné si telefonicky dohodnúť s:
Mgr. Andrea Plešková – t.číslo 0903 442 921 alebo
Štefan Luzica – t.číslo 0903 285 222

3.7  Termín a spôsob doručenia ponuky:
Oslovení zhotovitelia doručia svoju písomnú cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením
"Súťaž, – Rekonštrukcia a zateplenie strechy Pri Šajbách 14, Bratislava"
NEOTVÁRAŤ!
poštou na adresu Bytové družstvo Bratislava III,
Kominárska č.6, 831 06 Bratislava do 25.6.2024 do 12:00 hod.


4. Objednávateľ požaduje, aby oslovený zhotoviteľ uviedol v cenovej ponuke nasledovné údaje:
Všetky nižšie uvedené prílohy je uchádzač povinný dodať v papierovej a elektronickej forme ako scany dokumentov, resp. súbory skonvertované do formátu PDF na USB nosiči.

a) Základné údaje uchádzača
- názov a sídlo
- štatutárny zástupca a jeho funkcia
- bankové spojenie
- IČO, DIČ
- telefón, fax, mail

b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
- platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší ako 3 mesiace (kópia)
- licencie, osvedčenia (kópia)
- prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (postačuje výpis z registra RPVS)
- záručná doba
- doklad o poistení zhotoviteľa
- prehľad referenčných stavieb podobného charakteru a rozsahu s uvedením kontaktnej adresy, termínu realizácie a podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu

c) Vyplnený výkaz výmer z projektovej dokumentácie.
V cenovej ponuke je uchádzač povinný použiť výhradne certifikované materiály! Cena musí byť stanovená ako cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač navrhuje určité alternatívne riešenia, prípadne navrhuje práce naviac tieto musia byť uvedené pod čiarou.

5. Vyhodnotenie ponúk
a) Po otvorení súťažných ponúk až do vyhodnotenia vyhlasovateľ môže požiadať dodávateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov ponuky.
b) Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý bude odporúčaný a následne schválený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov BD Pri Šajbách 14 Bratislava.
c) Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže ( uspel/neuspel) všetkým uchádzačom e-mailom na ich uvedenú adresu.
d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh, o čom písomne informuje všetkých uchádzačov.


V Bratislave 12.6.2024
členovia komisie a mandatár

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah