karpatské nám. - BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,  831 04 Bratislava s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z. z. podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov
a
VYHLASUJE UŽŠÍ VÝBER
na zhotoviteľa čiastočnej obnovy bytového domu
KARPATSKÉ NÁMESTIE 14, 15, 16 Bratislava
v rozsahu:
- výmena stúpacích rozvodov

späť Výzvy                        na stiahnutie (pdf)

Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú v kancelárii č. 5 Bytového družstva III.

Identifikácia obstarávateľa:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu KARPATSKÉ NÁMESTIE 9111/14, 15 a 16, 831 06  Bratislava v zastúpení správcovskou spoločnosťou:
Bytové družstvo Bratislava III so sídlom:
Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00169633

Kontaktné osoby:   

Zuzana Benková - správca BD BA III      
mobil: 00421 903 888 817
e-mailová adresa: benkova@bdba3.sk      

Jana Pokorná - člen výboru vlastníkov bytov                            
mobil: 00421 908 092 921
e-mailová adresa: jpokorna@vub.sk        

Marek Podolinský - člen výboru vlastníkov bytov
mobil: 00421 902 146 631
e-mailová adresa: marek.podolinsky@gmail.com

Gustav Chromý - člen výboru vlastníkov bytov
mobil: 00421 905 259 781
e-mailová adresa: gu.chromy@gmail.com

V prípade, že máte o uvedený projekt záujem, žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na:
"výmenu stúpacích rozvodov“
Karpatské námestie 9111/14, 15 a 16, 831 06  Bratislava.
Obhliadku objektu, (nahliadnutie do papierovej formy projektovej dokumentácie), dohodnite na vyššie uvedených telefonických a e-mailových kontaktoch.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Karpatské námestie 9111/14, 15 a 16 v Bratislave, požadujú, aby uchádzač   vo výberovom konaní uviedol nasledovné údaje:
- označenie miesta dodávky,
- druh a pôvod materiálu, druh prác, JC, množstvo, MJ, spotrebu, výkaz výmer,
- cenovú ponuku predložiť v  papierovej forme v zmysle vyššie uvedeného,
- cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH, (cena zahŕňa podmienky prístupu na stavenisko)
- dĺžka realizácie dodávky,
- záruka na dielo,
- garancia ceny pre rok 2021, odôvodnenie a vyčíslenie prípadného možného navýšenia.

Požiadavky na uchádzačov:  
- Platný výpis z obchodného registra alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať, nie starší ako 3 mesiace.
- Doklad o poistení firmy zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku, zdraví a živote pri vykonávaní predmetu činnosti (v prípade, že firma nie je poistená, stačí uviesť, že nie je poistená).
- Dokumentácia v oblasti organizácie a riadenia BOZP.

Uchádzač presne položkovite ocení projektantský výkaz výmer. V prípade zistenia, že v uvedenom výkaze výmer chýbajú položky potrebné na kvalitnú realizáciu diela, či zistí zmeny vo výmerách jednotlivých položiek, toto uchádzač uvedie v samostatnom rozpočte s názvom „ZISTENÉ ROZDIELY“.

Uchádzači vybratí do užšieho výberu:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
- Finálny výber zhotoviteľa budú schvaľovať vlastníci bytov a  nebytových priestorov predmetného bytového domu, v zmysle analýzy a následného vyhodnotenia predložených ponúk – Odporúčania členov komisie splnomocnenej k užšiemu výberu zhotoviteľa.

Postup predkladania návrhov:

Lehota na predkladanie ponúk a všetkých relevantných dokumentov:
        do 29. 10. 2021 do 12.00 hod. obstarávateľovi poštou alebo do podateľne
Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6/142
831 04  Bratislava

Ponuky predkladajte v uzatvorenej, prelepenej obálke s označením
“NEOTVÁRAŤ” a s uvedeným heslom
“KARPATSKÉ NÁMESTIE 9111/14, 15 a 16,
831 06  Bratislava – Čiastočná obnova bytového domu”

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní.

Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
- obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť,  
- obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu,
- návrh nemožno odvolať po jeho doručení  vyhlasovateľovi,
- obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
- po otvorení súťažných ponúk až do vyhodnotenia súťaže, môže vyhlasovateľ  požiadať predkladateľa o vysvetlenie jednotlivých častí predloženej ponuky,
- obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh zo súťaže,
- obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,
- obstarávateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto súťaži.

Štefan Vaško
predseda BDBA III

V Bratislave 4. 9. 2021

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah