guothova_balkóny - BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,  831 04 Bratislava
s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.
podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov
v rámci
U Ž Š E J   S Ú Ť A Ž E
na realizáciu prác

I. Vymedzenie predmetu obstarania
Oprava všetkých balkónov na dome Guothova 9-11 v Bratislave v rozsahu: oprava zvislých stien na balkóne, oprava vodorovných podhľadov, výmena zábradlí, výmena oplechovania, výmena dlažby, vymaľovanie vnútorných stien a podhľadov balkónov.

Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizáciu opravy balkónov bez projektovej dokumentácie a na základe vlastnej technickej obhliadky domu Guothova 9-11 v Bratislave.

Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniťi počas realizácie diela.

Cenu žiadame rozpísať podľa položkovite (výkaz – výmer), vrátane DPH.


II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
-     Návrh zmluvy o dielo  a  cenovú kalkuláciu
-     Doklady o odbornej spôsobilosti, licencia na vykonávanie prác
- Referencie o zrealizovaných zákazkách so zameraním v súlade so zadaním

- Príloha: Návrh zmluvy na elektronickom nosiči (napr. CD, USB kľúč, ...)

- Kópia výpisu z Obchodného registra, prípadne živnostenského registra

- Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž. Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Guothova 9-11 oprava balkónov - NEOTVÁRAŤ “

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na realizáciu opravu balkónov domu v Bratislave na ul. Guothova 9-11  je
do:  28.02.2020

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod.
Podmienkou pre spracovanie ceny je obhliadka domu Guothova 9-11 v Bratislave.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Ing. Groschová,  +421 2 50 20 64 10 , groschova@bdba3.sk, +421 903 430 385
Zástupca vlastníkov:
Ing. Juraj Schwarz, +421 903 693 271; schwarz.juraj@gmail.com

VI .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu.
Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh. Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

VII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov

Termín predloženia návrhov:
28.02. 2020 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupu vlastníkov bytov  
Guothova 9-11 v Bratislave   
v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
        predseda BDBA III


V Bratislave 03.02.2020

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah