2022 Pri Sajbach 28 - BDBA III

Prejsť na obsah

späť                                                   na stiahnutie (pfd)
V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky
na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičný zámer
„Obnova bytového domu Pri Šajbách č. 28, Bratislava"

                                                                                                                                         Bratislava jún 2022

Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách č. 28, Bratislava.
Bytový dom je v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III., Kominárska 6, Bratislava.
Za objednávateľa koná na základe mandátnej zmluvy:
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- v prípade  nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať projektantov na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh projektantov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie k investičnému zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Pri Šajbách č. 28, Bratislava zameraného na výmenu spoločných rozvodov (ležatých aj stúpacích) studenej vody, teplej vody vrátane spiatočky a vyregulovania TÚV, spoločných rozvodov plynu, kanalizácie, elektriky, prečistenie vzduchotechniky a inej modernizácie zameranej na rekonštrukciu konštrukcií schodísk, podest na schodiskách a pod.
Cenová ponuka musí byť spracovaná na základe obhliadky bytového domu.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so Zástupcom vlastníkov, pán Galo  +421 908 892 186, alebo členom Komisie vlastníkov, pánom Bilanovičom +421 905 451 694.

Objednávateľ neposkytne zálohu na vypracovanie projektovej dokumentácie.

2.1. Rozsah projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia (v rozsahu stavebných prác), vrátane všetkých povinných príloh spracovaný v podrobnosti realizačného projektu (t. j. špecifikácia materiálov, výkaz výmer, spracované detaily...).
Vypracovaná projektová dokumentácia musí taktiež obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov a noriem.
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj orientačný rozpočet a výkaz výmer v členení pre účely žiadosti o podporu z programu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) a pre účely výberu dodávateľa.

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
Bytové družstvo Bratislava III., Kominárska 6, Bratislava
alebo osobne podať v podateľni Bytového družstva Bratislava III., na Kominárskej 6, Bratislava.

Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy.
Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  
Cenová ponuka – vypracovanie projektovej dokumentácie
„Obnova bytového domu Pri Šajbách č. 28,  Bratislava"  
N E O T V Á R A Ť  !

Najneskorším termínom na doručenie cenovej ponuky je 24. jún 2022
Cenové ponuky, alebo doklady doručené neskôr ako 24. júna 2022 nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy.

4) Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (postačuje kópia)
•  autorizačné  osvedčenie  SKSI  -  pozemné  stavby  (postačuje kópia)   
•  prehľad  referenčných  projektov  podobného  typu  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  s vyznačením  referencií  (podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu), ktoré boli financované cez ŠFRB
c) Cenová ponuka ďalej musí obsahovať:  
- Termín začatia a dĺžku vypracovania projektovej dokumentácie.
- Konečnú cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie. Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny uvedené s DPH.   
- Návrh Zmluvy o dielo

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Cenové ponuky budú vyhodnotené na zasadnutí komisie vlastníkov (ďalej KV) zvolenej  na  schôdzi vlastníkov.  KV po preštudovaní cenových ponúk vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude  KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo. Celkové poradie a víťaz výberového konania bude stanovený na základe hlasovania členov komisie.

O výsledku vyhodnocovania budú jednotliví uchádzači informovaní elektronicky po ukončení výberového konania.  

5.2  Hlavné kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1. Referencie z vypracovania PD  obnovy  bytových  domov  financovaných  úverom
    zo  ŠFRB podobného typu a objemu             
2. Cena diela
3. Termín začatia a dĺžka (v týždňoch) vypracovania projektovej dokumentácie                             
   6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber projektanta bez uzatvorenia výberového konania a vybratia projektanta a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 02.06.2022  

RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah