BDBA III

Prejsť na obsah
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva,
v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku (BD BA III) a rešpektovania vládneho nariadenia pre zvýšenie ochrany zdravia našich zamestnancov,  klientov a partnerov Vám oznamujeme:
1 ) S účinnosťou od 15.10.2020 bude umožnený vstup do  budovy  pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek iba za podmienok:  použitie ochranného rúška (alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest -  šál, šatka, ochranný štít), dezinfekcie rúk (pri vstupe do priestorov  budovy bude povinnosťou klientov aplikovať dezinfekciu na ruky) alebo  použitie jednorazových  ochranných rukavíc, použitie vlastného pera.
2) Vchodová brána bude zatvorená. Klient sa musí ohlásiť (zvončeky pred vstupom do budovy – podľa jednotlivých kancelárií, resp. zamestnancov). Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov budú zabezpečovať zamestnanci družstva tak, aby sa v kancelárii vybavoval len 1 klient – zamestnanec si pri vchode vyzdvihne klienta. Uprednostnení budú tí klienti, ktorí si vopred dohodli termín so zamestnancom.
3) Odporúčame požiadavky vlastníkov a klientov  riešiť a zabezpečiť formou e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou. Požiadavky (žiadosti) zasielať na e-mail adresu: podatelna@bdba3.sk a v žiadosti uviesť aj telefonický kontakt. V urgentných prípadoch kontaktovať telefonicky   jednotlivé oddelenia - zamestnancov.
4) Úhrada faktúr sa bude realizovať podľa potreby.
5) Zamestnanci sú povinní na pracovisku  naďalej nosiť rúška  a vykonávať dezinfekciu rúk a povrchov (pracovný stôl, klávesnica, myš, telefóny...).
6) S účinnosťou od 13.10.2020 sa ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Naďalej platí možnosť rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom písomného hlasovania, ktoré na požiadanie vyhlasuje bytové družstvo (aj v tomto prípade platí prísne dodržiavanie hygienických opatrení).
V Bratislave, 12.10.2020
Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

BDBA III dostalo najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnej únie SR za dlhoročnú aktívnu prácu v družstevníctve:
Cenu Samuela Jurkoviča.

Ponúkame vám možnosť vytvorenia a aktualizácie samostatnej podstránky vášho spoločenstva vlastníkov bytov.
Pripravíme vám grafický a elektronický návrh, aktualizáciu hlavných ekonomických údajov, spracovanie vašich fotografií, podkladov, aktualít. Je možnosť aj ochrana spustenia podstránky tak, aby bola prístupná len vašim členom.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.

Tlačová správa:
Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?
Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.
AKTUÁLNE VÝZVY

_____________________________________________

________________________________________________

Výzva pre všetkých správcov
a majiteľov nehnuteľností na dôsledné dodržiavanie podmienok VZN HM SR Bratislavy č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi ako aj Informácie k podmienkam realizácie odvozu komunálneho odpadu.

Tlačová správa:
Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?
Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.
_________________________________
Pozor! Od 1. 10. 2014 vstúpila do platnosti Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

BEZPLATNÝ ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov - uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

___________________________________

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, schválila výnimku na neúčtovanie poplatku za hotovostný vklad na účty bytových domov v správe klienta: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633.
Predmetný poplatok v zmysle platného Sadzobníka hradí vkladateľ.
Výnimka je platná na všetky účty bytových domov vedené v ČSOB
v správe klienta.
Platnosť výnimky je do 31. 01. 2021.
Podpísaní:
Ing. Richard Salzmann, riaditeľ SME pobočky Bratislava
Ing. Iveta Noseková, vzťahový manažér senior
___________________________________
___________________________________
utorok:08,00 - 12,00
štvrtok:13,00 - 18,00
Radi Vás privítame ...
Kde nás nájdete:

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6
831 02 Bratislava

PODATEĽŇA:
Pondelok8,00 - 12,00
Utorok8,00 - 12,00
Streda8,00 - 12,00
Štvrtok8,00 - 12,0013,00 - 18,00
Piatok8,00 - 12, 00
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže.


__________________________________________________________________________________________________________
V Ý B E R O V É   K O N A N I E
        
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah