BDBA III

Prejsť na obsah
UPOZORNENIE
v čase 23. 07. - 03. 08. 2018
je v BDBA III
D O V O L E N K A
Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

BDBA III dostalo najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnej únie SR za dlhoročnú aktívnu prácu v družstevníctve:
Cenu Samuela Jurkoviča.

Ponúkame vám možnosť vytvorenia a aktualizácie samostatnej podstránky vášho spoločenstva vlastníkov bytov.
Pripravíme vám grafický a elektronický návrh, aktualizáciu hlavných ekonomických údajov, spracovanie vašich fotografií, podkladov, aktualít. Je možnosť aj ochrana spustenia podstránky tak, aby bola prístupná len vašim členom.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.

BEZPLATNÝ ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

___________________________________

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, schválila výnimku na neúčtovanie poplatku za hotovostný vklad na účty bytových domov v správe klienta: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633.
Predmetný poplatok v zmysle platného Sadzobníka hradí vkladateľ
vo výške 1,50 €.
Výnimka je platná na všetky účty bytových domov vedené v ČSOB
v správe klienta.
Platnosť výnimky je jeden rok:
od 02. 02. 2018 do 01. 02. 2019.
Podpísaní:
Ing. Richard Salzmann, riaditeľ SME pobočky Bratislava a Ing. Iveta Noseková, vzťahový manažér
___________________________________
___________________________________
Pridali sme:

Aktuálne výzvy:
*Zateplenie a komplexná obnova bytového domu
Mikovíniho č. 5 - 7, Bratislava
(uverejňujeme na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Revicom, s.r.o.)

Termín predloženia návrhov:
do 20. 07.2018
______________________________________________
________________________________________________
Kde nás nájdete:

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6
831 02 Bratislava

UPOZORNENIE
v čase 23. 07. - 03. 08. 2018
je v BDBA III
D O V O L E N K A
utorok:08,00 - 12,00
štvrtok:13,00 - 18,00
Radi Vás privítame ...
PODATEĽŇA:
Pondelok8,00 - 12,00
Utorok8,00 - 12,00
Streda8,00 - 12,00
Štvrtok8,00 - 12,0013,00 - 18,00
Piatok8,00 - 12, 00
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže.AKTUÁLNE VÝZVY

*Zateplenie a komplexná obnova bytového domu
Mikovíniho č. 5 - 7, Bratislava
(uverejňujeme na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Revicom, s.r.o.)

Termín predloženia návrhov:
do 20. 07.2018
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava.V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičný zámer

Zateplenie a komplexná obnova bytového domu
Mikovíniho č. 5 - 7, Bratislava

Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Mikovíniho č. 5 - 7, Bratislava Bytový dom je v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III., Kominárska 6, Bratislava.
Za objednávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
-  zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- v prípade  nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky cenové ponuky
-  v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu  vyzvať projektantov na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh projektantov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie k investičnému zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Mikovíniho č. 5 - 7, Bratislava zameraného na komplexnú obnovu BD s názvom „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 - 7,  Bratislava“.

2.1.Členenie projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia má v rámci komplexnej obnovy riešiť nasledovné okruhy obnovy bytového domu:
1. Zateplenie bytového domu
2. Zateplenie strechy
3. Odstránenie systémovej poruchy balkónov a lógií
4. Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení
5. Výmena stúpacích a ležatých rozvodov (SV, TÚV vrátane spiatočky a vyregulovania TUV, odpad, plyn)
6. Zateplenie stropov v nevykurovaných priestoroch pod bytmi  
7. Úprava stien a podláh priestorov vchodov do bytového domu
8. Výmena výťahov
9. Demontáž existujúceho bleskozvodu a následná spätná montáž zvodov na predĺžené kotvy.

2.2. Rozsah projektovej dokumentácie:
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia (v rozsahu stavebných prác), vrátane všetkých povinných príloh spracovaný v podrobnosti realizačného projektu (t. j. špecifikácia materiálov, výkazy výmer, spracované detaily...).
Vypracovaná projektová dokumentácia musí taktiež obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov a noriem.
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj orientačný rozpočet a výkaz výmer v členení pre účely žiadosti o podporu z programu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) a pre účely výberu dodávateľa.

3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu: REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava.

Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:  

Cenová ponuka – vypracovanie projektovej dokumentácie
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 - 7,  Bratislava"  
N E O T V Á R A Ť  !

Najneskorším termínom na odoslanie zásielky – je 20. júl 2018 (pečiatka pošty)

Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky, alebo doklady doručené s prezenčnou pečiatkou pošty s dátumom neskorším ako 20. júl 2018 nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
•  platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (postačuje kópia)
•  autorizačné  osvedčenie  SKSI  -  pozemné  stavby  (postačuje kópia)
•  prehľad  referenčných  projektov  podobného  typu  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  s vyznačením  referencií  (podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu), ktoré boli financované cez ŠFRB
c) Cenová ponuka ďalej musí obsahovať:  
- Termín začatia a dĺžku vypracovania projektovej dokumentácie.
- Konečnú cenu za vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie. Cena musí byť stanovená ako cena  maximálna,  t.  j.  cena,  ktorú  nie  je  možné prekročiť. Ceny uvedené s DPH.   
- Návrh Zmluvy o dielo
- Objednávateľ neposkytne zálohu na vypracovanie projektovej dokumentácie.

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Obálky s ponukami budú otvorené a vyhodnotené na zasadnutí komisie vlastníkov (ďalej KV) zvolenej  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude  KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo. Celkové poradie a víťaz výberového konania bude stanovený na základe hlasovania členov komisie.
O výsledku vyhodnocovania budú jednotliví uchádzači informovaní – elektronicky po ukončení výberového konania.  

5.2  Hlavné kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk  
1.   Cena diela                                  
2.   Termín začatia a dĺžka (v týždňoch) vypracovania projektovej dokumentácie
3.  Referencie z vypracovania PD  obnovy  bytových  domov  financovaných  úverom
    zo  ŠFRB podobného typu a objemu             

   
6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber projektanta bez uzatvorenia výberového konania a vybratia projektanta a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie : RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 28.06.2018  RNDr. Gejza Kernáts
konateľSpracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky