BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

BDBA III dostalo najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnej únie SR za dlhoročnú aktívnu prácu v družstevníctve:
Cenu Samuela Jurkoviča.

Ponúkame vám možnosť vytvorenia a aktualizácie samostatnej podstránky vášho spoločenstva vlastníkov bytov.
Pripravíme vám grafický a elektronický návrh, aktualizáciu hlavných ekonomických údajov, spracovanie vašich fotografií, podkladov, aktualít. Je možnosť aj ochrana spustenia podstránky tak, aby bola prístupná len vašim členom.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.


BEZPLATNÝ ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

___________________________________

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, schválila výnimku na neúčtovanie poplatku za hotovostný vklad na účty bytových domov v správe klienta: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633.
Predmetný poplatok v zmysle platného Sadzobníka hradí vkladateľ
vo výške 1,50 €.
Výnimka je platná na všetky účty bytových domov vedené v ČSOB
v správe klienta.
Platnosť výnimky je jeden rok:
od 02. 02. 2018 do 01. 02. 2019.
Podpísaní:
Ing. Richard Salzmann, riaditeľ SME pobočky Bratislava a Ing. Iveta Noseková, vzťahový manažér
___________________________________
___________________________________
Pridali sme:

Aktuálne výzvy:
*Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti,
stavebné úpravy na lodžiách, výmena výplní otvorov 1.n.p. a obnova strechy
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.

Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti,
stavebné úpravy na lodžiách, výmena výplní otvorov 1.n.p. a obnova strechy
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.

Výmena 5 ks výťahovej kabíny LC Exclusive na pôvodný nosný rám.
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.
______________________________________________
________________________________________________
Kde nás nájdete:

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6
831 02 Bratislava

utorok:08,00 - 12,00
štvrtok:13,00 - 18,00
Radi Vás privítame ...
PODATEĽŇA:
Pondelok8,00 - 12,00
Utorok8,00 - 12,00
Streda8,00 - 12,00
Štvrtok8,00 - 12,0013,00 - 18,00
Piatok8,00 - 12, 00
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže.AKTUÁLNE VÝZVY

*Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti,
stavebné úpravy na lodžiách, výmena výplní otvorov 1.n.p. a obnova strechy
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave


Termín predloženia návrhov:
do 14. 09.2018*Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti,
stavebné úpravy na lodžiách, výmena výplní otvorov 1.n.p. a obnova strechy
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.

Termín predloženia návrhov:
do 14. 09.2018


*Výmena 5 ks výťahovej kabíny LC Exclusive na pôvodný nosný rám.
Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.

Termín predloženia návrhov:
do 14. 09.2018Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.
podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
U Ž Š E J   S Ú Ť A Ž E
na realizáciu prác
sumár potrebných príloh na stiahnutie

I. Vymedzenie predmetu obstarania
Sanácia existujúceho zatepľovacieho systému na obvodovom plášti, stavebné úpravy na lodžiách,
výmena výplní otvorov 1.n.p. a obnova strechy.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizáciu prác na základe PD, výkazom výmer  
a vlastného zamerania Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.
Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniť i počas realizácie diela.

II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
1. Návrh zmluvy o dielo, cenovú kalkuláciu – výkaz, výmer   
2. Základné údaje uchádzača, doklad o podnikateľskom oprávnení (kópiu  z obchodného alebo živnostenského registra) doklad o odbornej spôsobilosti
3. Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu
4. Uchádzač predloží kópiu poistenia zodpovednosti za škodu – prevádzková činnosť
5. Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu
6. Cena bude stanovená ako pevná vrátane DPH, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach. Cena bude platná pre celý rok 2018.

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž. Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Nobelova 42-48A  Sanácia - NEOTVÁRAŤ “

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na realizáciu prác Nobelova 42-48A, Bratislava je
do:  14.9.2018

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Mgr. Sklenář, +421 2 5020 6408, sklenar@bdba3.sk,+421 903 456 453
Zástupca vlastníkov:
Eva Prostredná, +421 918 771 230

VII .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu.
Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh. Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

VIII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov
Termín predloženia návrhov:
14. 9. 2018 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov  
Nobelova 42-48A  v Bratislave   
v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
   predseda BDBA III


V Bratislave,   17.7.2018

Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.
podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
U Ž Š E J   S Ú Ť A Ž E
na realizáciu prác

I. Vymedzenie predmetu obstarania

Výmenu ležatých a zvislých rozvodov teplej a studenej vody, stúpačiek kanalizácie, plynu a  hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizáciu prác na základe vlastnej technickej obhliadky a vlastného zamerania Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.
Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniť i počas realizácie diela.

II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
1. Návrh zmluvy o dielo, cenovú kalkuláciu – výkaz, výmer   
2. Základné údaje uchádzača, doklad o podnikateľskom oprávnení (kópiu  z obchodného alebo živnostenského registra) doklad o odbornej spôsobilosti
3. Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu
4. Uchádzač predloží kópiu poistenia zodpovednosti za škodu – prevádzková činnosť
5. Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu
6. Cena bude stanovená ako pevná vrátane DPH, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach. Cena bude platná pre celý rok 2018
7. Predpokladaný čas zhotovenia v mesiacoch resp. v týždňoch príp. časový harmonogram, ktorý zohľadňuje postup realizácie vzhľadom na samostatné vchody a stúpačky   

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž.
Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Nobelova 42-48A  výmena ležatých a zvislých rozvodov  - NEOTVÁRAŤ “

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na realizáciu výmena ležatých a zvislých rozvodov  Nobelova 42-48A, Bratislava je
do 14. 9. 2018

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod. Podmienkou pre spracovanie ceny je obhliadka lokality Nobelova 42-48A v Bratislave.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Mgr. Sklenář, +421 2 5020 6408, sklenar@bdba3.sk,+421 903 456 453
Zástupca vlastníkov:
Eva Prostredná, +421 918 771 230

VII .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu. Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh.
Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.


VIII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov
Termín predloženia návrhov:
14. 9. 2018 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov  
Nobelova 42-48A  v Bratislave   
v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
   predseda BDBA III


V Bratislave   17.7.2018


Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.
podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
U Ž Š E J   S Ú Ť A Ž E
na realizáciu prác

I. Vymedzenie predmetu obstarania

Výmena 5 ks výťahovej kabíny LC Exclusive na pôvodný nosný rám.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizáciu prác na základe vlastnej technickej obhliadky
a vlastného zamerania Nobelova 42,44,46,48,48A v Bratislave.
Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniť i počas realizácie diela.

II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
1. Návrh zmluvy o dielo, cenovú kalkuláciu – výkaz, výmer   
2. Základné údaje uchádzača, doklad o podnikateľskom oprávnení (kópiu  z obchodného alebo živnostenského registra) doklad o odbornej spôsobilosti
3. Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu
4. Uchádzač predloží kópiu poistenia zodpovednosti za škodu – prevádzková činnosť
5. Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu
6. Cena bude stanovená ako pevná vrátane DPH, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach. Cena bude platná pre celý rok 2018.
7. Predpokladaný čas zhotovenia v mesiacoch resp. v týždňoch príp. časový harmonogram, ktorý zohľadňuje postup realizácie vzhľadom na samostatné vchody a stúpačky   

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž.
Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Výmena výťahových kabín - NEOTVÁRAŤ “

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na výmenu výťahových kabín
Nobelova 42-48A, Bratislava   je
do 14. 9.2018

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod. Podmienkou pre spracovanie ceny je obhliadka lokality Nobelova 42-48A v Bratislave.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Mgr. Sklenář, +421 2 5020 6408, sklenar@bdba3.sk,+421 903 456 453
Zástupca vlastníkov:
Eva Prostredná, +421 918 771 230

VII .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu. Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh.
Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

VIII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov
Termín predloženia návrhov:
14. 9. 2018 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov  
Nobelova 42-48A  v Bratislave   
v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
        predseda BDBA III


V Bratislave   17.7.2018


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky