BDBA III

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

BDBA III dostalo najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnej únie SR za dlhoročnú aktívnu prácu v družstevníctve:
Cenu Samuela Jurkoviča.

Ponúkame vám možnosť vytvorenia a aktualizácie samostatnej podstránky vášho spoločenstva vlastníkov bytov.
Pripravíme vám grafický a elektronický návrh, aktualizáciu hlavných ekonomických údajov, spracovanie vašich fotografií, podkladov, aktualít. Je možnosť aj ochrana spustenia podstránky tak, aby bola prístupná len vašim členom.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.

BEZPLATNÝ ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

___________________________________

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, schválila výnimku na neúčtovanie poplatku za hotovostný vklad na účty bytových domov v správe klienta: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633.
Predmetný poplatok v zmysle platného Sadzobníka hradí vkladateľ
vo výške 1,50 €.
Výnimka je platná na všetky účty bytových domov vedené v ČSOB
v správe klienta.
Platnosť výnimky je jeden rok:
od 02. 02. 2018 do 01. 02. 2019.
Podpísaní:
Ing. Richard Salzmann, riaditeľ SME pobočky Bratislava a Ing. Iveta Noseková, vzťahový manažér
___________________________________
utorok:08,00 - 12,00
štvrtok:13,00 - 18,00
Radi Vás privítame ...
Kde nás nájdete:

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6
831 02 Bratislava

PODATEĽŇA:
Pondelok8,00 - 12,00
Utorok8,00 - 12,00
Streda8,00 - 12,00
Štvrtok8,00 - 12,0013,00 - 18,00
Piatok8,00 - 12, 00
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže.AKTUÁLNE VÝZVY

* Oprava strechy bytového domu v Bratislave na ul. Višňová 10-12 – výmena debnenia, montáž tepelnej izolácie, hydroizolácie, klampiarske prvky  - podľa projektovej dokumentácie
a Rozpočtu s výkazom výmer.

Termín predloženia návrhov:
15.06 2018 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

*Výber dodávateľa modernizácie 2 výťahov v bytovom dome Pri šajbách 22 - 1. fáza

Termín predloženia návrhov:
do 18.05.2018, 10:00 hod
v podateľni BD BA III, Kominárska 6, Bratislava


Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,  831 04 Bratislava  s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z. podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
U Ž Š E J    S Ú Ť A Ž E
na realizáciu prác

I. Vymedzenie predmetu obstarania
Oprava strechy bytového domu v Bratislave na ul. Višňová 10-12 – výmena debnenia, montáž tepelnej izolácie, hydroizolácie, klampiarske prvky  - podľa projektovej dokumentácie a Rozpočtu s výkazom výmer.

Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizovať dielo podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Martinom Vojtom a slepého rozpočtu (výkaz – výmer) a na základe vlastnej technickej obhliadky    objektu na ul. Višňová 10-12
v Bratislave.

Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniť i počas realizácie diela. Cenu žiadame rozpísať podľa  slepého rozpočtu (výkaz – výmer) položkovite, vrátane DPH.


II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
-     Návrh zmluvy o dielo  a  cenovú kalkuláciu
-     Doklady o odbornej spôsobilosti, licencia na vykonávanie prác
-    Referencie o zrealizovaných zákazkách so zameraním v súlade so zadaním

- Príloha: Návrh zmluvy na elektronickom nosiči (napr. CD, USB kľúč, ...)
- Kópia výpisu z Obchodného registra, prípadne živnostenského registra
- Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž.
Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Višňová 10-12 oprava strechy - NEOTVÁRAŤ "

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na realizáciu opravy strechy domu na ulici Višňová 10-12 v Bratislave  je
do:  15.06.2018

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod.
Podmienkou pre spracovanie ceny je obhliadka domu Višňová 10-12 v Bratislave.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Ing. Groschová,  +421 2 50 20 64 10 , groschova@bdba3.sk, +421 903 430 385
Zástupca vlastníkov Ing. Igor Adamec, iadamec@chello.sk, tel. +421 918 900 406
A projektant
Ing. Arch. Martin Vojta, mvarchitecture@gmail.com, tel. +421 905 906 545

VI .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu.
Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh.
Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

VII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov

Termín predloženia návrhov:
15.06 2018 do 12,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov  
Višňová 10-12 v Bratislave v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
   predseda BDBA III


V Bratislave 19.04.2018


Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,  831 04 Bratislava  s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z. podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
U Ž Š E J    S Ú Ť A Ž E

na výber dodávateľa modernizácie 2 výťahov v bytovom dome Pri šajbách 22 - 1. fáza

I. Pokyny pre zostavenie súťažného návrhu

1. Súťažný návrh musí obsahovať modernizáciu 2 výťahov (každý pre 7 staníc pre alternatívu zväčšenia kabíny a presun protiváhy) v rozsahu:

A. Výmena riadiaceho systému (rozvádzača) a elektroinštalácie:
- mikroprocesorový frekvenčný riadiaci systém s predčasným otváraním dverí, zberom smerom dole,
- kabínové tlačidlá s optickým potvrdením voľby a braillovým písmom, farebný displej so zobrazením polohy, smeru jazdy, nosnosti výťahového zariadenia, núdzovým osvetlením, kontaktom na servisnú firmu a zvukovým hlásičom staníc,
- vonkajšie tlačidlá s optickým potvrdením voľby s OLED displejom,
- nová elektroinštalácia kabíny,
- doplnenie elektroinštalácie v šachte,
- bistabilné magnetické snímače,
- magnety pre snímače,
- samomaznice kabíny.

B. Výmena pohonu (stroja) a predpríprava pre alternatívu zväčšenia kabíny a presun protiváhy:
- pohon (s dvojčinnou brzdou, ochranou nosných prostriedkov proti vyskočeniu, ručným kolesom, minerálnym  olejom a lanovou svorkou),
- posúvateľný podstavec s pružným uložením,
- nosné prostriedky,
- likvidácia pôvodného podstavca.

2. Referencie o zrealizovaných zákazkách,
3. Kópia Výpisu z Obchodného registra, Živnosti,
4. Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky
pohľadávky voči štátu, Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu.

Súťažný návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/1999 Z.z. pre verejnú súťaž.

Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač v zalepenej obálke s označením:
 
  “ UŽŠIA SÚŤAŽ -  Modernizácia 2 výťahov Pri šajbách 22 - 1. Fáza  - Neotvárať! “

II. Návrh ceny

Cena bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach.


III. Styk obstarávateľa s uchádzačom

Kontaktné osoby pred spracovaním návrhov sú určené:

Zástupkyňa vlastníkov bytového domu Pri šajbách 22:
p. Kramplová (tel. č. 0903 114 369, email: dana.kramplova@gmail.com )
technik oddelenia správy budov Bytového družstva Bratislava III:
p. Ivan (tel. č. 02/50 20 64 13, 0903 262 724, email: ivan@bdba3.sk)

Komisia na vyhodnotenie užšej súťaže: p. Kramplová, p. Odlevák, p. Holík

IV . Vymedzenie rozsahu prípustných zmien v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže

Komisia na výber dodávateľa môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov
o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu. Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh. Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

V. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov

Termín predloženia návrhov:
do 18.05.2018, 10:00 hod
v podateľni BD BA III, Kominárska 6, Bratislava

Termín zasadnutia výberovej komisie
za účelom otvárania obálok s ponukami:
bude správcovi oznámený komisiou pri preberaní obálok

 
  S pozdravom              


  Štefan Vaško
  predseda BDBA III

  v Bratislave, 26. 4. 2018

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky